do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Uprzejmie informujemy, że z powodu wysokich temperatur w dniach 11-13.08 Urząd będzie czynny w godzinach 7:00 - 13:00.Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu będzińskiego Zmiany organizacyjne z powodu termomodernizacji Uprzejmie informujemy, że do odwołania w poniedziałki Urząd Miasta będzie otwarty dla interesantów do godziny 15:00.
Strona główna Gospodarka Odpadami Terminarz wdrażania systemu
Tabela terminarza
TerminDziałanie

od 1.01.2012r.

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy nie posiadający zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, mogą prowadzić tego rodzaju działalność, wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ww. rejestru. Pozostali przedsiębiorcy posiadający w dniu 1.01.2012r. ważne ww. zezwolenia, mogą w okresie 12 miesięcy działać na podstawie tych zezwoleń, mogą również uzyskać wpis do rejestru.

do 30.04.2012r. dalej - po każdym kolejnym kwartale

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych składają wg nowych zasad sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi.

do 31.12.2012r.

Podjęcie przez Radę Miasta pakietu uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami:

 1. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub od gospodarstwa) oraz ustalenie stawki takiej opłaty,
 2. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującej objaśnienia o sposobie jej wypełnienia wraz z pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji,
 4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 5. uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

w terminie 6 miesięcy od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Data uchwalenia – 24.08.2012r.

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały, dostosowującej regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dotychczasowe regulaminy tracą ważność z dniem 31.12.2012r.

od 1.01.2013r.

Wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązani są posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej.

do 31.03.2013r.

Burmistrz składa sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały

Właściciele nieruchomości składają do urzędu pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

od 1.07.2013r.

Podmiot działający na podstawie umowy z Gminą, wyłoniony w drodze przetargu, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

od 1.07.2013r. - w terminach ustalonych stosowną uchwałą

Właściciele nieruchomości wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto gminy.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H